Pojištění

Pojištění je závazek pojistitele (zpravidla pojišťovna) stvrzený pojistnou smlouvou (tzv. „pojistka„) s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěného, za účelem mírnit dopad negativních škodných událostí. Pojistník, který platí pojistné, i pojištěnec může být ta táž fyzická nebo právnická osoba.

Pojistníci společně přispívají částí pojistného hrazeného pojistiteli do tzv. pojistného fondu, z kterého jsou vyplácena plnění v případě nastalé pojistné události. Pojištění se vždy vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté události, které se vyskytují s předpovídatelnou mírou pravděpodobnosti. Pojištění neovlivňuje riziko výskytu události, ale snižuje míru negativního dopadů události.

Druhy pojištění

Mezi nejčastější druhy pojištění patří:

Pojištění můžete u nás uzavřít pouze prostřednictvím Internetu na odkazech výše.

Pokud jste z oblasti Českolipska a máte zájem o individuální nabídku při setkání v České Lípě, navštivte stránku o pojištění v České Lípě.